Ingangsdatum: 1 mei 2018

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welk soort gegevens in het kader van de dienstverlening aan bepaalde klanten en bezoekers (de ‘service(s)’) door CultureIQ Inc. (‘CultureIQ’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’) worden verzameld, hoe we ze gebruiken, met wie we ze mogelijk delen, wat uw opties omtrent de verzameling, het gebruik en de verspreiding van uw gegevens zijn en wat wij doen om de gegevens die u in het kader van de dienstverlening verstrekt, te beschermen.

Door deel te nemen aan een servicegerelateerde enquête, onze administratieve instrumenten te gebruiken of onze websites te bezoeken geeft u ons de toestemming voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de onderhavige verklaring. Geregistreerde gebruikers verwijzen we ook naar onze gebruiksvoorwaarden, die volledig in deze privacyverklaring zijn verwerkt. Het kan zijn dat u een vertrouwelijkheidsverklaring te zien krijgt voor u aan een enquête deelneemt. Wanneer de voorwaarden van een dergelijke enquêtespecifieke vertrouwelijkheidsverklaring in strijd zijn met bepalingen van de onderhavige privacyverklaring, hebben de specifieke voorwaarden voor de enquête voorrang op de voorwaarden in deze privacyverklaring.

Wie wij zijn

De services zijn het eigendom van en worden uitgevoerd door CultureIQ, met hoofdvestiging in 115 West 30th Street, 6th Floor, New York, NY 10001, USA. Voor meer informatie over CultureIQ verwijzen we u naar www.cultureiq.com.

Welke gegevens verzamelen wij?

Gegevens die wij van u of uw werknemer verzamelen:

Als u een werknemer van een klant van CultureIQ bent, kan het zijn dat uw werkgever informatie over u verschaft zoals uw naam, professioneel e-mailadres of organisatie of andere werkgerelateerde gegevens zoals functietitel, positie en andere demografische informatie. Via de enquêtes waaraan u deelneemt, verzamelen wij uw mening en input. Het kan zijn dat u, om zich te registreren op onze website, een vraag te stellen, deel te nemen aan een enquête of met ons te communiceren, ook om bepaalde gegevens wordt gevraagd (bijv. e-mailadres, telefoonnummer, naam, adres).

Gegevens afkomstig van andere bronnen:

Als u onze bedrijfswebsite bezoekt, kan het zijn dat wij van tijd tot tijd via andere bronnen informatie over u verzamelen. Het verzamelen van dergelijke gegevens gebeurt altijd in overeenstemming met de toepasselijke privacywetten. Het gaat o.a. om bijgewerkte contactinformatie en aanvullende demografische gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden.

Automatisch verzamelde gegevens:

Als u onze websites bezoekt, verzamelen en analyseren wij automatisch bepaalde gegevens over uw gebruik van de websites en het toestel waarmee u de websites raadpleegt. Dit omvat uw IP-adres, informatie over uw browsertype en taal, het besturingssysteem van uw computer, de datum en het tijdstip waarop u onze websites raadpleegt, gedownloade applicaties of artikelen, de door u ingevoerde zoektermen, de inhoud van ongewiste cookies die tijdens een vorig bezoek door uw browser werden geaccepteerd en de URL van de website van waaraf u ons bezoekt.

Gebruik van cookies en andere technologieën:

Cookies: Als u onze websites bezoekt, kan het zijn dat uw toestemming wordt gevraagd om een of meerdere ‘cookies’ op uw computer te plaatsen. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie die we later kunnen gebruiken om uw toegang tot onze websites te faciliteren en uw online ervaring te personaliseren. We kunnen cookies gebruiken om informatie over uw activiteit op onze websites te verzamelen, zoals de pagina’s die u bekijkt en de links die u aanklikt. Als u de cookies weigert, kan het zijn dat u niet kunt inloggen of bepaalde van de interactieve mogelijkheden op onze websites niet kunt gebruiken.

Andere technologieën: We gebruiken ook standaard internettechnologieën, zoals geïntegreerde links op webpagina’s en andere gelijkaardige technologieën om het gebruik van onze websites op te volgen. Onze e-mails en nieuwsbrieven voor geregistreerde gebruikers bevatten tevens webbakens. Hiermee kunnen wij zien of de boodschappen effectief zijn geopend. We gebruiken deze informatie om onze diensten te personaliseren en de algemene doeltreffendheid van onze online inhoud, inclusief reclamecampagnes, en de producten en diensten die we aanbieden, te meten.

Waarvoor gebruiken we de verzamelde gegevens?

 • Om de services te verlenen.
 • Om de inhoud die u te zien krijgt of uw ervaring te personaliseren.
 • Om onze service te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Om op uw vragen en verzoeken te antwoorden.
 • Om met u te communiceren over enquêtes, marketing, promoties en andere producten waar u mogelijk in geïnteresseerd bent.
 • Voor onderzoek en analyse om zo onze services te onderhouden, te beschermen en te verbeteren.
 • Om de juridische voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de services uit te voeren.
 • Om de technische functionaliteit van de services te garanderen.

Opties betreffende het gebruik van uw gegevens

We vinden het belangrijk dat u mede kunt bepalen hoe en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. We gebruiken uw gegevens zoals beschreven in de onderhavige verklaring of in de enquêtespecifieke privacy- en gegevensbeschermingsverklaring. Als we uw gegevens willen gebruiken voor een doel dat niet in deze verklaring vermeld staat, vragen we hiervoor eerst uw toestemming.

Marketingcommunicatie: Wij respecteren uw wens om geen of niet langer marketingcommunicatie te ontvangen. Als u ons voor dergelijke communicatie uw e-mailadres had gegeven, kunt u zich hier te allen tijde weer voor afmelden. In een van onze e-mails klikt u gewoon op de link om uit te schrijven of volgt u de instructies onderaan het bericht. In voorkomend geval blijven we u echter wel servicegerelateerde communicatie sturen, ongeacht of u zich voor de marketingcommunicatie heeft afgemeld. We delen of verkopen uw informatie en persoonsgegevens niet met derden (voor alle duidelijkheid: dit zijn geen dochterondernemingen en/of partnerbedrijven) voor hun eigen promotie- of marketingdoeleinden, tenzij u ons daar de toestemming voor heeft gegeven en indien wettelijk toegestaan.

Enquêtes: In het geval van enquêtes waarvoor uw werkgever, klant of zakenpartner (sponsor) u heeft uitgenodigd, kunt u kiezen om niet te reageren of kunt u eventueel de optie ‘weigeren’ of ‘afmelden’ selecteren. We verwerken alleen de gegevens die u in opdracht van uw financierder verstrekt. Vragen over dergelijke gegevens moeten aan uw sponsor worden gericht of kunt u stellen via de contactinformatie die u vindt in de enquête-instructies.

Vrijgeven van uw gegevens

In de volgende gevallen kan het zijn dat we uw gegevens met externe bedrijven of individuen delen:

 • Als we een beroep doen op dienstverleners en andere externe entiteiten om namens ons persoonsgegevens te verwerken. In een dergelijk geval verplichten we deze dienstverleners contractueel om adequate veiligheids- en privacymechanismen te implementeren, zodat het zeker is dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd worden en alleen in het kader van de dienstverlening voor ons worden gebruikt.
 • Als reactie op een dagvaarding, een gerechtelijk besluit of andere juridische procedure (en ook met het oog op de nationale veiligheid en de wethandhaving); om onze wettelijke rechten vast te leggen of uit te oefenen; om onszelf te verdedigen tegen rechtsvorderingen; of indien dit van rechtswege wordt geëist. In een dergelijk geval behouden we ons het recht voor om ieder voor ons beschikbaar wettelijk bezwaar of recht op te werpen of af te wijzen.
 • Wanneer we geloven dat de vrijgave noodzakelijk is voor het onderzoeken, voorkomen, rapporteren of uitvoeren van overige handelingen met betrekking tot illegale activiteiten of vermoedens daaromtrent; om de rechten, het vermogen of de veiligheid van CultureIQ, onze dochterondernemingen, klanten en anderen te beschermen en te verdedigen; en om onze gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten toe te passen.
 • In verband met een zakelijke transactie, zoals een afstoting, fusie, consolidatie of verkoop van activa, met inbegrip van duediligenceonderzoeken voor de transactie, of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement.

We kunnen geaggregeerde of anonieme informatie ook delen met derden, met inbegrip van het individu of de entiteit die de service heeft gefinancierd, met als doel analyse, marketing, besluitvorming, het opstellen van rapporten, evaluaties etc. Het kan zijn dat we ook rapporten op basis van dergelijke geaggregeerde gegevens publiceren of delen. Geaggregeerde of anonieme informatie omvat geen persoonsgegevens, en op het gebruik en de vrijgave ervan zijn de voorwaarden van de onderhavige verklaring niet van toepassing.

Internationale overdracht van uw gegevens

Wij voeren onze services uit in de Verenigde Staten. Al naargelang uw land van vestiging kan het zijn dat uw informatie wordt overgedragen naar de Verenigde Staten.

Daarnaast kunnen we uw gegevens voor bepaalde verwerkingsactiviteiten ook overdragen aan onze dochterondernemingen of partnerbedrijven en dienstverleners en/of externe entiteiten in verschillende landen, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, India, Duitsland (en andere EU-lidstaten). U dient zich ervan bewust te zijn dat de privacywetten in deze landen mogelijk niet dezelfde bescherming bieden als in uw land van vestiging.

CultureIQ garandeert dat bij een overdracht van persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie de passende waarborgen zoals vermeld in artikel 46 van de AVG worden geboden en dat dergelijke overdrachten en waarborgen in overeenstemming met artikel 30(2) van de AVG worden gedocumenteerd.

Op iedere overdracht van persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland naar landen die geen passend niveau van gegevensbescherming conform de toepasselijke privacywetten bieden, zijn de modelcontractbepalingen van de Europese Unie voor de gegevensoverdracht buiten de EER van toepassing.

CultureIQ verbindt zich ertoe de beleidslijnen en procedures voor gegevensbescherming, de toepasselijke wetgeving en de voorwaarden van onze klantcontracten die betrekking hebben op het verzamelen en gebruiken van gegevens na te leven.

Toegang tot uw gegevens

Soms kunt u uw online profielen en andere persoonsgegevens direct raadplegen en zelf informatie aanpassen, bijwerken of toevoegen door in te loggen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, heeft u het recht om toegang te vragen tot bepaalde gegevens die wij over u in ons bezit hebben, om ons te vragen bepaalde foutieve gegevens te corrigeren en/of te blokkeren of te verwijderen en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer uw werkgever de beheerder van dergelijke gegevens is, zullen wij uw werkgever op de hoogte brengen zodat hij/zij de passende maatregelen kan nemen om uw verzoek in te willigen. Om raadpleging of correctie van uw gegevens te vragen of om een ander verzoek betreffende uw gegevens in ons bezit in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@cultureiq.com of contact opnemen met:

Functionaris voor gegevensbescherming
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

Gebruik ‘Request for Privacy Information’ als onderwerp. Geef ons zo veel mogelijk details zodat we uw dossier snel kunnen terugvinden – In ieder geval uw naam en e-mailadres. Het kan zijn dat we u vragen om uw identiteit aan de hand van een erkend identificatiedocument te bewijzen.

We bewaren uw gegevens zo lang dat in het kader van onze dienstverlening nodig is. We bewaren en gebruiken uw gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten uit te voeren.

Inwoners van California

Conform sectie 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van California hebben inwoners van California het recht om bepaalde informatie aan te vragen over de vrijgave van persoonsgegevens (zoals in deze wet gedefinieerd) aan derden voor hun direct marketing. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@cultureiq.com.

Informatieveiligheid

We hebben redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Helaas is gegevensoverdracht via het internet nooit gegarandeerd helemaal veilig. Dat is waarom wij geen garanties of waarborgen kunnen geven omtrent de veiligheid van de gegevens die u op of via onze websites verstrekt.

We leveren redelijke inspanningen om de toegang tot de informatie te beperken tot enkel de medewerkers, aannemers en partners die die gegevens nodig hebben om onze producten en diensten uit te voeren, te ontwikkelen of te verbeteren en houden hierbij ook rekening met het niveau van gevoeligheid van die informatie. We onderwerpen onze externe partners aan contractuele controlemaatregelen om te garanderen dat ze de informatie die ze via ons raadplegen of ontvangen, op een passende manier beschermen en gebruiken.

Om een optimale veiligheid van onze websites te garanderen, is het ook zeker belangrijk dat u de identificatiemechanismen en wachtwoorden die u van ons heeft ontvangen geheim en veilig houdt, en dat u de beperkingen omtrent het delen van wachtwoorden en identificatiemechanismen uiteengezet in onze gebruiksvoorwaarden naleeft.

Andere websites

Onze service kan links naar andere websites of diensten bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyprocedures van anderen. Als u onze service verlaat om een andere website of dienst te bezoeken, lees dan ook de desbetreffende privacyverklaringen. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op gegevens die door CultureIQ via de service worden verzameld.

Vragen, klachten en geschillenbeslechting

CultureIQ houdt er een actief privacy- en gegevensbeschermingsbeleid op na. De functionaris voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor de implementatie en het toezicht op het beheer van deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze verklaring of over hoe CultureIQ uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar privacy@cultureiq.com of contact met ons opnemen op:

Functionaris voor gegevensbescherming
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

Klachten over het niet-naleven van de procedures beschreven in deze verklaring moeten in eerste instantie gericht worden aan de functionaris voor gegevensbescherming van CultureIQ via privacy@cultureiq.com.

Kinderen en privacy

Onze websites bevatten zakelijke inhoud en zijn specifiek gericht op en bedoeld voor volwassenen. We verzamelen niet doelbewust persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Children’s Online Privacy Protection Act) van of over kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. Indien wij vernemen dat een bezoeker jonger is dan 13 jaar en zich zonder verifieerbare ouderlijke toestemming heeft geregistreerd, zullen we zijn of haar persoonlijke informatie uit onze systemen verwijderen. Als u de ouder of voogd bent van een kind jonger dan 13 dat ons zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via privacy@cultureiq.com en we zullen deze informatie uit onze databank verwijderen.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. In het geval van wijzigingen zullen we dit kenbaar maken op deze pagina. Als de wijzigingen belangrijk zijn, zullen we dit duidelijker vermelden door middel van een meer opvallend bericht. Door onze websites na dergelijke berichten of kennisgevingen te blijven gebruiken, stemt u in met de wijzigingen in kwestie. Om te zien wanneer deze verklaring het laatst werd bijgewerkt, verwijzen we naar de ‘ingangsdatum’ bovenaan deze pagina.

Get to Know Perceptyx

Get A Demo