Gäller från: 1 maj 2018

Denna integritetspolicy beskriver vilka typer av uppgifter som samlas in av CultureIQ Inc. (”CultureIQ”, ”vi” eller ”oss”) under utförandet av vissa tjänster som tillhandahålls kunder och besökare (”Tjänsten”, ”Tjänsterna”), hur vi använder uppgifterna, med vilka vi delar uppgifterna, vilka alternativ som är tillgängliga för dig vad gäller insamling, användning och spridning av uppgifter samt hur vi skyddar uppgifterna du tillhandahåller oss när vi utför Tjänsten.

Genom att delta i en Tjänsterelaterad undersökning, använda våra administrativa verktyg eller besöka våra webbplatser ger du härmed ditt samtycke till att vi får behandla uppgifter i enlighet med denna policy. Registrerade användare hänvisas även till våra Användarvillkor, som inbegrips som om de vore fullt återgivna här. Du kan komma att visas ett sekretessmeddelande innan du deltar i en undersökning. Observera att i fall då ett sekretessmeddelande för en specifik undersökning strider mot villkoren i denna Policy har villkoren för den specifika undersökningen företräde framför villkoren i denna Policy.

Vilka vi är

Tjänsterna ägs och hanteras av CultureIQ, som har sitt huvudsäte på 115 West 30th Street, 6th Floor, New York, NY 10001, USA. Ytterligare information om CultureIQ finns på www.cultureiq.com.

Uppgifter som samlas in

Uppgifter vi samlar in från dig eller din arbetsgivare:

Om du är anställd hos en kund till CultureIQ kan din arbetsgivare tillhandahålla uppgifter om dig som inkluderar ditt namn, din företags-e-postadress och din organisation. Uppgifterna kan även inkludera andra arbetsrelaterade uppgifter som jobbtitel, ställning och annan demografisk information. Vi samlar in dina synpunkter och förslag i de undersökningar som du deltar i. Det kan hända att du ombeds att ange vissa typer av uppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer, namn, adress) för att registrera dig på vår webbplats, skicka en fråga, delta i en undersökning eller använda våra webbplatser.

Uppgifter från andra källor:

När du besöker vår företagswebbplats kan vi emellanåt samla in uppgifter om dig från andra källor. Insamlingen av sådana uppgifter sker enligt gällande integritetslagar. Exempel på uppgifter som vi kan erhålla är uppdaterade kontaktuppgifter och ytterligare demografisk information som används i marknadsföringssyfte.

Information som samlas in automatiskt:

När du besöker våra webbplatser samlar vi automatiskt in och analyserar vissa uppgifter om hur du använder webbplatserna och enheten du använder för åtkomst till webbplatserna. Uppgifterna inkluderar IP-adress, typ av webbläsare och språk, operativsystem, datum och tid då du besöker våra webbplatser, program eller artiklar som laddas ner, söktermer du skriver in, innehållet i cookies som din webbläsare tidigare har accepterat från oss och den hänvisande webbplatsadressen.

Användning av cookies och annan teknik:

Cookies: När du besöker våra Webbplatser kan du bli ombedd att tillåta att vi placerar en eller flera ”cookies” på din dator. En cookie är en liten textfil som innehåller information som vi kan läsa senare i syfte att underlätta din åtkomst till våra Webbplatser eller för att anpassa webbplatsen åt dig. Vi kan använda cookies för att samla in uppgifter om din aktivitet på våra Webbplatser, till exempel vilka sidor du besöker och vilka länkar du klickar på. Om du väljer att inte tillåta cookies kan det hända att du inte kan logga in eller använda vissa interaktiva funktioner på Webbplatserna.

Annan teknik: Vi använder även vanlig internetteknik som inbäddade länkar på webbsidor och andra liknande tekniker för att spåra användningen av hela programmet. Vi kan även använda webb-beacons i e-postmeddelanden och nyhetsbrev som skickas till registrerade användare för att se om de öppnar meddelanden. Vi använder denna information för att anpassa våra tjänster och mäta den övergripande effekten av vårt onlineinnehåll, våra reklamkampanjer och de produkter och tjänster vi erbjuder.

Så här använder vi uppgifter vi samlar in

 • För att tillhandahålla tjänsterna.
 • För att anpassa innehållet du ser eller skräddarsy upplevelsen.
 • För att utveckla och förbättra vår Tjänst.
 • För att besvara dina förfrågningar och uppfylla dina önskemål.
 • För att meddela dig om undersökningar, marknadsföring, kampanjer eller andra produkter från oss som kan intressera dig.
 • För att bedriva forskning och göra analyser i syfte att underhålla, skydda och förbättra våra Tjänster.
 • För att upprätthålla de rättsliga villkor som reglerar din användning av Tjänsten.
 • För att se till att Tjänsterna fungerar tekniskt.

Valmöjligheter för hur dina uppgifter används

Vi anser att det är viktigt att ge dig valmöjligheter om användandet av dina uppgifter. Vi använder dina uppgifter så som beskrivs i denna Policy eller i sekretessmeddelanden i samband med undersökningar och i dataskyddsmeddelanden. Om vi vill använda dina uppgifter för ett ändamål som inte beskrivs i denna Policy ber vi först om ditt samtycke.

Marknadsföringsmaterial: Vi respekterar dina önskemål om att inte få, eller att sluta få, marknadsföringsmaterial. Om du har gett oss din e-postadress för att erhålla sådana meddelanden kan du när som helst välja bort dem genom att klicka på länken för att avsluta abonnemanget eller genom att följa instruktionerna längst ner i våra e-postmeddelanden. Oavsett en sådan begäran fortsätter vi att skicka tjänsterelaterade meddelanden. Vi kommer inte att dela eller sälja dina uppgifter och personuppgifter till tredje part (för att undvika tvetydighet, utöver dotterföretag och närstående företag) för användning i deras kampanjer och marknadsföring såvida du inte har gett oss ditt samtycke och det är tillåtet enligt lag.

Undersökningar: I undersökningar som din arbetsgivare, kund eller affärspartner (sponsor) har bett dig att delta i kan du välja att inte svara eller om tillgängligt markera alternativet att välja bort eller avvisa förfrågan. Vi behandlar endast uppgifter du tillhandahåller enligt anvisningar från din sponsor. Förfrågningar om uppgifter som tillhandahålls av sponsorn ska skickas direkt till sponsorn eller via kontaktuppgifterna som uppges i undersökningens anvisningar.

Utlämnande av uppgifter

Vi kan dela dina uppgifter med utomstående företag eller individer i följande fall:

 • När vi anlitar tjänsteleverantörer och tredjepartsrepresentanter till att behandla personuppgifter å våra vägnar. När vi gör detta kräver vi i kontrakt att dessa tjänsteleverantörer inför lämpliga säkerhetsåtgärder och integritetsskydd för att försäkra att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade och endast används i ändamål att utföra tjänster åt oss.
 • Som svar på stämningar, domstolsbeslut eller andra rättsprocesser (inklusive för nationell säkerhet och brottsbekämpning); för att fastställa och utöva våra lagstadgade rättigheter; för att försvara oss mot rättsliga anspråk eller enligt vad lagen föreskriver. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att anföra eller avstå från alla rättsliga invändningar eller rättigheter som är tillgängliga för oss.
 • När vi anser att det är lämpligt att utreda, förebygga eller vidta åtgärder avseende olaglig eller misstänkt olaglig verksamhet, eller för att skydda och försvara rättigheter, egendom eller säkerhet för CultureIQ, våra kunder eller andra, samt i samband med våra Tjänstevillkor och andra överenskommelser.
 • I samband med en företagstransaktion, till exempel avyttring, sammanslagning, konsolidering eller försäljning av tillgångar, inklusive kontroll före transaktion, eller i det osannolika fallet att rörelsen skulle gå i konkurs.

Vi kan också dela sammanställda eller anonyma uppgifter med tredje part, inklusive individen eller enheten som sponsrar Tjänsten, för ändamålen analys, marknadsföring, beslutsfattande, rapporter, utvärdering eller andra affärssyften. Vi kan också publicera eller dela rapporter som vi färdigställer baserade på sådana sammanställda uppgifter. Sammanställda eller anonyma uppgifter innehåller inga personuppgifter, och hur dessa används eller huruvida de kan lämnas ut styrs inte av villkoren i den här policyn.

Internationell överföring av dina uppgifter

Våra Tjänster utförs i USA och, beroende på vilket land du är bosatt i, kan överlämnande av uppgifter till våra Tjänster innebära att sådana uppgifter överförs till USA.

Dessutom kan vi överföra uppgifter till våra dotterföretag eller närstående företag och tjänsteleverantörer och/eller tredjepartsrepresentanter i olika länder, inklusive Storbritannien, Indien, Tyskland (och andra EU-länder) för vissa typer av bearbetning. Du bör känna till sekretesslagstiftningen i dessa länder kanske inte ger samma skydd som i det land där du är bosatt.

CultureIQ försäkrar att överföringar av Personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation omfattas av lämpliga skyddsåtgärder så som beskrivs i artikel 46 i GDPR och att sådana överföringar och skyddsåtgärder dokumenteras i enlighet med artikel 30(2) i GDPR.

All överföring av Personuppgifter från EES-länder och Schweiz till länder som inte säkerställer adekvat skyddsnivå i form av tillämplig dataskyddslagstiftning ska regleras av EU-kommissionens standardklausuler för överföring av data utanför EES.

CultureIQ följer policyer för skydd och behandling av personuppgifter, tillämpliga lagar samt villkoren i våra kundkontrakt som reglerar insamling och användning av uppgifter.

Tillgång till dina uppgifter

I vissa fall får du direkt tillgång till din onlineprofil och andra personuppgifter och kan rätta, uppdatera eller lägga till information om dig själv när som helst genom att logga in på ditt konto.

Du kan begära tillgång till vissa uppgifter vi har om dig, be oss att rätta vissa uppgifter som är felaktiga och/eller be oss att blockera eller radera sådana uppgifter eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter, såvida inte lagen kräver annat. Observera att om din arbetsgivare är Personuppgiftsansvarig för uppgifterna kommer vi att informera din arbetsgivare så att denne kan vidta lämpliga åtgärder för att uppfylla din begäran. För att begära åtkomst eller rätta dina uppgifter, eller göra en förfrågan angående dina uppgifter som vi har inhämtat kan du skicka e-post till privacy@cultureiq.com eller kontakta:

Dataskyddsombud
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

Skriv ”Request for Privacy Information” i ämnesraden. Se till att inkludera tillräckligt med uppgifter för att vi ska kunna hitta dina uppgifter, minst ditt namn och din e-postadress. Det kan hända att vi begär att du ska identifiera dig med godkänd identifiering.

Vi behåller dina uppgifter så länge som de behövs för att tillhandahålla en Tjänst. Vi behåller och använder dina uppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra kontrakt.

Bosatta i Kalifornien

California Civil Code Section 1798.83 tillåter individer bosatta i Kalifornien att begära vissa uppgifter om hur vi lämnar ut personuppgifter (så som definieras i denna lag) till tredje part för deras direkta marknadsföring. För att göra en sådan begäran, skicka e-post till privacy@cultureiq.com.

Säkerhetsinformation

Vi har vidtagit rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att hjälpa till att skydda mot obehörig åtkomst, obehöriga ändringar av, röjande eller förstörelse av uppgifter. Tyvärr är ingen dataöverföring på internet garanterat helt säker, och vi kan inte garantera eller ansvara för säkerheten av uppgifter som du överför på eller via våra webbplatser.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att begränsa åtkomsten av uppgifter till endast de medarbetare, leverantörer och representanter som behöver känna till uppgifterna för att kunna använda, utveckla eller förbättra våra produkter och tjänster samt i enlighet med uppgifternas känslighetsnivå. Våra tredjepartsrepresentanter måste genomgå avtalskontroller för att säkerställa att de skyddar och använder uppgifter som de har åtkomst till eller får från oss på ett lämpligt sätt.

Observera att en effektiv säkerhet på våra Webbplatser delvis är beroende av att registrerade användare håller tilldelade id:n och lösenord hemliga och säkra samt följer de begränsningar gällande delning av lösenord och id:n som föreskrivs i våra Tjänstevillkor.

Andra Webbplatser

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser eller tjänster. Vi har inget ansvar för andras sekretessmetoder. När du lämnar vår Tjänst för att besöka en annan webbplats eller tjänst bör du läsa deras integritetspolicy. Denna Integritetspolicy gäller endast uppgifter som samlas in av CultureIQ via Tjänsten.

Frågor, klagomål och tvistlösning

CultureIQ upprätthåller ett aktivt efterlevnadsprogram för skydd av integritet och personuppgifter. Dataskyddsombudet ansvarar för implementering och kontroll av denna Policy. Om du har frågor om Policyn eller om hur CultureIQ behandlar dina uppgifter kan du skicka e-post till privacy@cultureiq.com eller kontakta oss på:

Dataskyddsombud
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

Eventuella klagomål på hur vi efterlever rutinerna som beskrivs i den här Policyn ska i första hand skickas till CultureIQs dataskyddsombud på privacy@cultureiq.com.

Barn och integritet

Våra Webbplatser har ett affärsrelaterat innehåll och är specifikt riktade till och utformade för att användas av vuxna. Vi ber inte om och samlar inte medvetet in personuppgifter (såsom definieras av Children’s Online Privacy Protection Act) från eller om individer under 13 år. Om det kommer till vår kännedom att en besökare under 13 har registrerat sig utan föräldrarnas medgivande tar vi bort hans eller hennes identifierbara registrerade personuppgifter från våra filer. Om du är förälder eller vårdnadshavare till en person under 13 år som har tillhandahållit identifierbara personuppgifter till oss ber vi dig att informera oss genom att kontakta oss på privacy@cultureiq.com så tar vi bort dessa uppgifter från vår databas.

Ändringar i denna Policy

Denna Policy kan komma att ändras från tid till annan. Eventuella ändringar i Policyn publiceras på den här sidan. Gör vi väsentliga ändringar i Policyn kommer vi att publicera ett tydligare meddelande. Om du fortsätter använda våra Webbplatser efter en sådan publicering eller ett sådant meddelande innebär det ett godkännande av ändringarna. Se ”Gäller från” ovan för information om när Policyn senast uppdaterades.

Get to Know Perceptyx

Get A Demo